Contact Us

Select your language

Select your language

Περιγραφή Έργου

Αποστολή/ Όραμα/ Στόχοι

Η κοινοπραξία του προγράμματος BENDiT-EU αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου φάσματος δεξιοτήτων, εργαλείων και νορμών, που θα επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειρίζονται με επάρκεια ζητήματα σχετικά με την ακαδημαϊκή εξουθένωση, από τα αρχικά κιόλας στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Μέσω του προγράμματος BENDiT-EU, το θέμα της επαγγελματικής εξουθένωσης προσεγγίζεται σε πολλαπλά επίπεδα με βάση τις εξής ανάγκες:

Οι στόχοι του έργου BENDiT-EU είναι:

Κύρια παραδοτέα

Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, εργαλείων και νορμών, τα οποία θα βοηθήσουν τους χρήστες να διαχειρίζονται επαρκώς θέματα σε σχέση με την ακαδημαϊκή εξουθένωση, κυρίως στα αρχικά στάδια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Τα παραδοτέα του προγράμματος περιλαμβάνουν ένα σύνολο χρήσιμων εργαλείων, πρόσφατα αναπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό και στοχευμένες συστάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση της ακαδημαϊκής εξουθένωσης ως εξής:

Οι ομάδες στις οποίες στοχεύουμε

Οι καινοτομίες του προγράμματος

Descrição do Projeto

MISSÃO/VALORES/OBJETIVOS

O BENDiT-EU cria sinergias a partir de conhecimentos complementares, habilidades e recursos dos parceiros envolvidos, e o seu valor único em fornecer soluções reais e respostas tangíveis para apoiar a prevenção, diagnóstico e tratamento de burnout em estudantes de medicina e noutras áreas da saúde.

O projeto não é uma alternativa ao sistema educacional formal, mas sim uma melhoria para o desenvolvimento de um extenso painel de competências, ferramentas e normas, que permitiriam aos seus utilizadores gerir com eficiência as questões relacionadas com o burnout académico, desde o início da sua formação profissional.

O consórcio BENDiT-EU inclui universidades que são líderes na área e profissionais que atuam no campo da educação de burnout, normativas e abordagens digitais, que em conjunto contribuirão para as atividades e resultados do projeto, networking internacional, sustentabilidade dos resultados e impacto alcançados.

Abordaremos o burnout em vários níveis:

Os objectivos do projecto são:

ATIVIDADES PRINCIPAIS

A BENDiT-EU operacionalizará esta parceria com diferentes partes interessadas para fornecer uma mais-valia ao nível europeu em três áreas de desempenho: construir e manter uma rede orientada; promover a aprendizagem mútua e a harmonização dentro e fora da Europa; reunir diferentes tipos de recursos internacionais – para proporcionar um maior alcance dos resultados alcançados.

Produziremos um conjunto de ferramentas úteis, materiais de formação apoiados na investigação mais recente e recomendações políticas direccionadas para abordar o burnout académico nas universidades médicas e áreas da saúde análogas (ver a secção Resultados para mais pormenores), como se segue:

A QUEM SE DESTINA

A ABORDAGEM INOVADORA

Select your language

Описание на проекта

Мисия/ Визия / Цели

BENDiT-EU създава синергии от допълващи се знания, умения и ресурси на участващите партньори и тяхната уникална стойност в предоставянето на реални решения и отговори в подкрепа на превенцията, диагностиката и справянето с прегарянето при студентите по медицина и близките с тях здравни области.

Проектът не е алтернатива на официалната образователна система, а по-скоро стъпало за разработване на обширен набор от умения, инструменти и нормативи, които биха позволили на техните потребители да управляват ефективно проблемите, свързани с академичното прегаряне, в началото на професионалното си формиране.

Консорциумът BENDiT-EU е с много участници и се състои от водещи университети и практици, активни в областта на образованието за прегаряне, нормативите и дигиталните подходи, които съвместно ще допринесат за дейностите по проекта и неговите резултати, международните мрежи , устойчивостта на тези резултати и постигнатото въздействие.

Ще обърнем внимание на прегарянето на няколко нива:

Целите на проекта са:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

BENDiT-EU ще приведе в действие това стабилно партньорство с множество заинтересовани страни, за да предостави европейска стойност в три области: изграждане и поддържане на целева мрежа; насърчаване на взаимно обучение и хармонизиране в и извън Европа; обединяване на международни ресурси – за осигуряване на по-голям обхват и разпространение на постигнатите резултати.

Ние ще създадем набор от полезни инструменти, новоразработени обучителни материали и препоръки за политики за справяне с академичното прегаряне в медицинските и свързаните с тях здравни университети (вижте раздела Резултати за повече подробности), както следва:

ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

ИНОВАЦИОННИЯТ ПОДХОД

Descrierea proiectului

MISIUNE/ VIZIUNE/ OBIECTIVE

BENDiT-EU creează sinergii din cunoștințele, abilitățile, resursele complementare şi valorile unice ale partenerilor implicați, rezultând soluții reale și răspunsuri tangibile, pentru a sprijini prevenţia, diagnosticarea și tratarea sindromului burnout la studenții la Medicină și din domeniile conexe ale sănătății.

Proiectul nu este o alternativă la sistemul educațional formal, ci mai degrabă o piatră de temelie pentru a dezvolta un inventar extins de competențe, instrumente și normative, care ar permite utilizatorilor să gestioneze eficient problemele legate de epuizarea academică, la începutul formării lor profesionale.

Consorțiul BENDiT-EU este unul de tip multivalent, cuprinzând universități de top și practicieni activi în domeniul educației despre burnout, normativelor și abordărilor digitale. Aceştia vor contribui împreună la activitățile și rezultatele proiectului, la crearea de reţelei internaționale și la sustenabilitatea rezultatelor și impactului obținut.

Vom aborda burnout-ul la mai multe niveluri:

Obiectivele proiectului sunt:

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

BENDiT-EU va operaționaliza acest parteneriat de tip multi-stakeholder, pentru a oferi valoare adăugată europeană în trei domenii distincte de performanță: construirea si mentinerea retelei vizate; promovarea învățării reciproce și a armonizării în și dincolo de Europa; punerea în comun a diferitelor resurse internaționale – pentru a oferi o mai mare amploare și extensie rezultatelor obținute.

Vom elabora și implementa un set de instrumente utile, materiale de training inovative și recomandări și politici specifice privind burnoutul academic în universitățile de Medicină și din domenii conexe, după cum urmează:

Grupurile-ţintă

ABORDAREA INOVATIVĂ

Download Burnout Manual in: